Odsysacz pyłów HAMACH HMV-5 EA

Odsysacz pyłów HAMACH HMV-5 EA

Odsy­sacz pyłów HAMACH HMV-5 EA

Odsy­sacz pyłów 1300 W — 55 l / sek. Nadaje się do małych maszy­nek szli­fier­skich, auto­mat włą­cza­jący. Pojem­ność zbior­nika 27 litrów. Dostar­czamy z 27 L pojem­ni­kiem, wężem 4 m i torbą papie­rową (1 szt.)

Infor­ma­cje tech­niczne
Masa 10 kg
Wymiary 50 x 38 x 68,5 cm
Pojem­ność 27 L
Prąd maks. (A) 6 A
Napięcie(V) 220 — 240 V
Poziom hałasu 60 dB
Moc (W) 1300 W
Pod­ci­śnie­nie 17.000 PA
Wydaj­ność ssa­nia 250 m3/u

Hamach to marka, która zna­ko­mi­cie spraw­dza się w pro­fe­sjo­nal­nych warsz­ta­tach bla­char­sko — lakier­ni­czych, lakier­nic­twie oraz w prze­my­śle jach­to­wym. Hamach: to 40 lat zna­ko­mi­tego doświad­cze­nia i wpro­wa­dza­nia tech­no­lo­gii nowo­cze­snego sys­temu szli­fier­skiego i próż­nio­wego odsy­sa­nia. Gama pro­duk­tów obej­muje nie tylko nie­zbędne do prac warsz­ta­to­wych narzę­dzia i urzą­dze­nia, lecz także sze­roki asor­ty­ment środ­ków pomoc­ni­czych. Hamach pro­po­nuje dosko­nały efekt koń­cowy, wysoką jakość, ser­wis w kraju.

 

KUP TERAZ: Odsy­sacz pyłów HAMACH HMV-5 EA

Odsysacz pyłów HAMACH HMV-3 EA

Odsy­sacz pyłów HAMACH HMV-3 EA

Odsy­sacz pyłów 1200 W — 55 l / sek. Nadaje się do małych maszy­nek szli­fier­skich, auto­mat włą­cza­jący. Pojem­ność zbior­nika 10 litrów. Dostar­czamy z 12 L pojem­ni­kiem, wężem 4 m i torbą papie­rową (1 szt.)

Infor­ma­cje tech­niczne:
Masa 9 kg
Wymiary 50 x 38 x 48,5 cm
Pojem­ność 10 L
Prąd maks. (A) 5 A
Napięcie(V) 220 — 240 V
Poziom hałasu 60 dB
Moc (W) 1300 W
Pod­ci­śnie­nie 17.000 PA
Wydaj­ność ssa­nia 245 m3/h
Pojem­ność 10 L

Hamach to marka, która zna­ko­mi­cie spraw­dza się w pro­fe­sjo­nal­nych warsz­ta­tach bla­char­sko — lakier­ni­czych, lakier­nic­twie oraz w prze­my­śle jach­to­wym. Hamach: to 40 lat zna­ko­mi­tego doświad­cze­nia i wpro­wa­dza­nia tech­no­lo­gii nowo­cze­snego sys­temu szli­fier­skiego i próż­nio­wego odsy­sa­nia. Gama pro­duk­tów obej­muje nie tylko nie­zbędne do prac warsz­ta­to­wych narzę­dzia i urzą­dze­nia, lecz także sze­roki asor­ty­ment środ­ków pomoc­ni­czych. Hamach pro­po­nuje dosko­nały efekt koń­cowy, wysoką jakość, ser­wis w kraju.

 

KUP TERAZ: Odsy­sacz pyłów HAMACH HMV-3 EA

 

Odkurzacz warsztatowy HAMACH HMV 2EA

ODKURZACZ WARSZTATOWY

HAMACH HMV 2EA

Naj­wyż­szej jako­ści pro­fe­sjo­nalny odku­rzacz prze­my­słowy przy­sto­so­wany do odciągu pyłów przy współ­pracy z urzą­dze­niami szli­fier­skimi.
HAMACH HMV 2EA może pra­co­wać z dwoma szli­fier­kami jed­no­cze­śnie,
współ­pra­cuje on z urzą­dze­niami elek­trycz­nymi jak i pneu­ma­tycz­nymi. Pod­czas pracy z urzą­dze­niami elek­trycz­nymi odku­rzacz załą­cza się auto­ma­tycz­nie, nato­miast pod­czas pracy z urzą­dze­niami pneu­ma­tycz­nymi załą­cza­nie odku­rza­cza odbywa się manu­al­nie. Cał­ko­wi­cie nowa kon­struk­cja odku­rza­cza i eks­tre­mal­nie zwarta budowa oraz mały cię­żar odzwier­cie­dla tech­niczne moż­li­wo­ści kon­struk­to­rów firmy HAMACH.

Odku­rzacz prze­zna­czony do pracy z urzą­dze­niami szlifi erskimi,
jak i do użytku jako warsz­ta­towy odku­rzacz
przy­sto­so­wany do kon­taktu z wodą.

HAMACH jest jed­nym z czo­ło­wych pro­du­cen­tów narzę­dzi na świe­cie.
Narzę­dzia marki HAMACH ide­al­nie spra­wują się w cięż­kiej pracy przy lakier­nic­twie, nie­jed­no­krot­nie oka­zują się mniej awa­ryjne i bar­dziej żywotne od kon­ku­ren­cyj­nych pro­duk­tów tj. Festo Festool , Rupes , Dynabrade

Dane tech­niczne:

Pobór mocy 1000 W — 230V
Wiel­kość prze­pływu maks. 210m³/h
Pod­ci­śnie­nie maks. 17.000 PA
Prze­wód zasi­la­nia sie­cio­wego: 7m
Pojem­ność zbior­nika: 20 L
Wymiary: 50 x 36 x 70 cm

w kom­ple­cie:

odku­rzacz HMV 2EA
wąż ssący
3 koń­cówki do odku­rza­nia
instruk­cja obsługi
karta gwa­ran­cyjna
doku­menty potwier­dza­jące oryginalność

 

KUP TERAZ: Odku­rzacz warsz­ta­towy HAMACH HMV 2EA

Osuszacz VT 70

Typ VT 70
Wydaj­ność [l/min] 1140
Ciś. max [bar] 16
Pobór mocy [kW] 0.20
Napię­cie [V] 230
Przył. [cal] 3/4″
Gaba­ryty [cm] 48x61x41
Cię­żar [kg] 43

 

KUP TERAZ: Osu­szacz VT 70

Osuszacz VT 50

Typ VT 50
Wydaj­ność [l/min] 732
Ciś. max [bar] 16
Pobór mocy [kW] 0.22
Napię­cie [V] 230
Przył. [cal] 1/2″
Gaba­ryty [cm] 34x50x36
Cię­żar [kg] 30

 

KUP TERAZ: Osu­szacz VT 50

Osuszacz VT 30

Typ VT 30
Wydaj­ność [l/min] 480
Ciś. max [bar] 16
Pobór mocy [kW] 0.20
Napię­cie [V] 230
Przył. [cal] 1/2″
Gaba­ryty [cm] 34x50x36
Cię­żar [kg] 25

 

KUP TERAZ: Osu­szacz VT 30

Osuszacz VT 20

Typ VT 20
Wydaj­ność [l/min] 264
Ciś. max [bar] 16
Pobór mocy [kW] 0.17
Napię­cie [V] 230
Przył. [cal] 1/2″
Gaba­ryty [cm] 34 x 50 x 36
Cię­żar [kg] 25

 

KUP TERAZ: Osu­szacz VT 20

Osuszacz VT 130

Typ VT 130
Wydaj­ność [l/min] 2220
Ciś. max [bar] 16
Pobór mocy [kW] 0.50
Napię­cie [V] 230
Przył. [cal] 3/4″
Gaba­ryty [cm] 48x68x41
Cię­żar [kg] 50

 

KUP TERAZ: Osu­szacz VT 130

Osuszacz VT 100

Typ VT 100
Wydaj­ność [l/min] 1620
Ciś. max [bar] 16
Pobór mocy [kW] 0.30
Napię­cie [V] 230
Przył. [cal] 3/4″
Gaba­ryty [cm] 48x68x41
Cię­żar [kg] 47

 

KUP TERAZ: Osu­szacz VT 100

Pneumatyczny wyciskacz do kartuszy 310 ml i saszetek 400 ml.

Pneu­ma­tyczny wyci­skacz do kar­tu­szy 310 ml i sasze­tek 400 ml.

Pneu­ma­tyczny, pro­fe­sjo­nalny wyci­skacz do kar­tu­szy 310 ml z two­rzyw sztucz­nych i alu­mi­nium oraz sasze­tek 400 ml. Wypo­sa­żony w zawór róż­ni­cowy — zwol­nie­nie spu­stu powo­duje natych­mia­stowe zatrzy­ma­nie wypływu masy. Posiada rów­nież regu­la­cję szyb­ko­ści wypływu wyci­ska­nej masy. Ide­alny do apli­ka­cji sasze­tek 400 i 415 ml.

 

KUP TERAZ: Pneu­ma­tyczny wyci­skacz do kar­tu­szy 310 ml i sasze­tek 400 ml.

Powered by WordPress | Designed by: Free MMORPG | Thanks to MMO Games List, Browser Games and Video Game Music